ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MEDISON

Společnost Medison Pharma (dále jen „Medison“ nebo „my“) se zavazuje zachovávat soukromí svých uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) upravují způsob, jakým se my ve společnosti Medison zavazujeme zachovávat soukromí svých uživatelů. Následující informace popisují, jak společnost Medison shromažďuje a zpracovává osobní údaje od vás nebo o vás za následujících okolností: 

 • když procházíte nebo navštěvujete naše webové stránky www.medisonpharma.com (dále jen „webové stránky“);
 • když používáte naše webové stránky nebo jiné platformy společnosti Medison nebo s nimi komunikujete;
 • při zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Tyto zásady ochrany osobních údajů si prosím pozorně přečtěte, abyste porozuměli našim postupům a svým právům v souvislosti s osobními údaji. „Osobními údaji“ nebo „osobními informacemi“ se rozumí veškeré informace, které lze samostatně nebo společně s jinými údaji použít k jednoznačné identifikaci jakékoli živé lidské bytosti, a veškeré informace, které se podle zákonů o ochraně osobních údajů považují za osobní údaje.

Obsah:

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme
 • Poskytnutí osobních údajů
 • Předání osobních údajů
 • Vaše práva
 • Odkazy na jiné webové stránky
 • Analytické nástroje
 • Zabezpečení údajů
 • Uchovávání osobních údajů
 • Ochrana soukromí u dětí
 • Otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů
 • Revize a úpravy našich zásad ochrany osobních údajů

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME, PROČ JE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME:

Když procházíte nebo navštěvujete naše webové stránky: 

 • Shromažďujeme neosobní informace, které zahrnují dobu trvání vaší relace, obsah, který jste na webových stránkách navštívili, četnost a rozsah vašeho používání webových stránek a informace o vašem počítači a internetovém připojení, včetně používaného operačního systému a typu prohlížeče. Informace o vás shromažďujeme také prostřednictvím souborů cookie a analytických nástrojů pro nezbytné analytické účely. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici zde.
 • Naším právním základem pro shromažďování těchto informací je souhlas a/nebo náš oprávněný zájem (např. používání základních souborů cookie). 
 • Tyto informace sdílíme s nástroji třetích stran, jako je například Google Analytics. 

Když používáte naše webové stránky nebo jiné platformy společnosti Medison nebo s nimi komunikujete: 

 • Shromažďujeme informace, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat, mimo jiné vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, společnost a další informace, které jste se rozhodli nám sdělit. Osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud je od vás obdržíme dobrovolně, mimo jiné vyplněním formuláře Kontaktujte nás nebo jiného formuláře dostupného na webových stránkách nebo prostřednictvím žádosti o zařazení do našeho mailing listu. 
 • Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, abychom mohli reagovat na vaši konkrétní žádost a poskytnout vám služby, které si přejete. Takové shromažďování informací nám umožní poskytnout vám technickou a odbornou pomoc. 
 • Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, použijeme vaše údaje k tomu, abychom vám (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) zasílali newslettery a aktualizace a abychom vás informovali o marketingových akcích, které pořádáme (a také o akcích pořádaných třetími stranami). Z našeho mailing listu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v newsletteru.
 • Naším právním základem pro shromažďování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy a/nebo náš oprávněný zájem (např. reakce na vaši žádost). 
 • Tyto informace můžeme sdílet s platformami třetích stran, jako jsou e-mailové platformy a/nebo poskytovatelé hostingu (jak je uvedeno níže).

Při zpracování vaší žádosti o zaměstnání:

 • Shromažďujeme následující informace: celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, odkaz na životopis nebo LinkedIn a další informace, které byste nám chtěli sdělit. 
 • Tyto informace shromažďujeme, abychom mohli zpracovat vaši žádost o zaměstnání a posoudit vás jako kandidáta. 
 • Naším právním základem pro shromažďování těchto informací je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy a oprávněný zájem (např. posouzení vaší vhodnosti jako kandidáta).
 • Tyto informace můžeme sdílet s platformami třetích stran, jako jsou náborový software, e-mailové platformy a/nebo poskytovatelé hostingu (jak je uvedeno níže). 

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Kromě výše uvedených příjemců můžeme vaše osobní údaje sdílet takto:

 • S našimi obchodními partnery, se kterými společně nabízíme produkty nebo služby. Osobní údaje můžeme sdílet také s našimi spřízněnými společnostmi. 
 • V nezbytném rozsahu s regulačními orgány, soudy nebo příslušnými úřady, aby bylo možné dodržovat platné zákony, předpisy a pravidla (mimo jiné včetně federálních, státních nebo místních zákonů) a žádosti donucovacích, regulačních a jiných státních orgánů nebo pokud to vyžaduje soudní příkaz.
 • Pokud v budoucnu prodáme nebo převedeme náš podnik, akcie nebo majetek nebo jejich část na třetí osobu, případně budeme zvažovat prodej nebo převod našeho podniku, akcií nebo majetku nebo jejich části na třetí osobu, poskytneme vaše osobní údaje takové třetí osobě (ať už skutečné, nebo potenciální) v souvislosti s výše uvedenými událostmi.
 • V případě, že nás převezme nebo se s námi sloučí jiný subjekt, nebo v případě úpadku či jiné srovnatelné události, vyhrazujeme si právo předat, poskytnout nebo postoupit vaše osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými událostmi, včetně v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo převzetím celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností nebo v průběhu jednání o nich; a/nebo 
 • pokud jste nám poskytli souhlas se sdílením nebo předáním vašich osobních údajů (např. náborový software).

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

  • Uložení: Osobní údaje ukládáme u společnosti SPD Hosting se servery umístěnými v Izraeli.
  • Interní předání: Na předání v rámci skupiny Medison se vztahuje interní ujednání o zpracování skupiny Medison, které každého člena zavazuje zajistit, aby se osobním údajům dostalo odpovídající a konzistentní úrovně ochrany, ať už jsou předávány kamkoli. 
 • Externí předání: Pokud předáváme vaše osobní údaje mimo EU/EHP (například třetím stranám, které nám poskytují služby), zpravidla od nich získáme smluvní závazky k ochraně vašich osobních údajů. 

VAŠE PRÁVA:

Máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým údajům, požádat o jejich úpravu, vznést námitku vůči zpracování nebo požádat o omezení zpracování. Chcete-li tyto možnosti uplatnit, obraťte se na nás na adrese privacy@medisonpharma.com

V některých jurisdikcích, zejména v těch, které se nacházejí v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru, vám mohou být přiznána zvláštní práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud je to tak, můžete mít následující práva:

 1. požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou informace, které o vás máme, nesprávné nebo neúplné;
 2. vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 3. vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je naším právním základem pro toto zpracování skutečnost, že je nezbytné pro naše oprávněné zájmy;
 4. vznést za určitých okolností námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování);
 5. požádat o vymazání vašich osobních údajů za určitých okolností, například pokud jejich zpracování již není nezbytné pro účely, pro které byly původně shromážděny, a neexistuje žádný závažný důvod, proč bychom je měli nadále zpracovávat nebo uchovávat;
 6. obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovanými prostředky, nebo nás požádat o jejich předání jiné organizaci, a to v případech, kdy je naše zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi;
 7. kdykoli podat stížnost u místního orgánu dozoru nad ochranou údajů (tj. v místě vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení) nebo u příslušných institucí v místě vašeho bydliště. Rádi bychom vás požádali, abyste se dříve, než se obrátíte na místní dozorový orgán a/nebo příslušnou instituci, pokusili vyřešit případné problémy přímo s námi.

Při vyřizování vaší žádosti vás můžeme před vyřízením žádosti nebo jejím splněním požádat o další informace k potvrzení nebo ověření vaší totožnosti a z bezpečnostních důvodů. Pokud chcete podat žádost týkající se výše uvedeného, můžete nás kontaktovat na adrese: privacy@medisonpharma.com

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Tyto webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že na tyto další webové stránky se naše zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informační postupy jiných poskytovatelů produktů nebo služeb, inzerentů nebo jiných webových stránek, společností nebo jednotlivců, které společnost Medison nevlastní ani neovládá. Doporučujeme, abyste si při využití odkazu na jiné webové stránky vždy přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů před tím, než dobrovolně poskytnete jakékoli osobní údaje.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE: 

 • Google Analytics. Webové stránky používají ke shromažďování informací o používání webových stránek nástroj „Google Analytics“. Služba Google Analytics shromažďuje informace, například o tom, jak často uživatelé navštěvují tyto webové stránky, jaké stránky při tom navštěvují a jaké jiné webové stránky používali před návštěvou těchto webových stránek. Informace získané ze služby Google Analytics používáme k údržbě a zlepšování webových stránek. Informace shromážděné pomocí služby Google Analytics nespojujeme s osobními údaji, které shromažďujeme. Schopnost společnosti Google používat a sdílet informace shromážděné službou Google Analytics o vašich návštěvách těchto webových stránek je omezena podmínkami služby Google Analytics, které jsou k dispozici na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/policies/privacy/. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje a zpracovává údaje konkrétně v souvislosti s nástrojem Google Analytics, najdete na adrese http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Službě Google Analytics můžete v použití vašich údajů zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče Google Analytics pro odhlášení ze služby Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pro zajištění bezpečnosti, důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných osobních údajů používáme standardní nebo nadstandardní opatření. Udržujeme fyzická, technická a administrativní ochranná opatření a pravidelně je testujeme a aktualizujeme. Přístup k osobním údajům při poskytování služeb se snažíme omezit na základě „potřeby vědět“. V případě porušení bezpečnosti podnikneme všechny přiměřené kroky k minimalizaci škod. Přestože se snažíme osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit zabezpečení údajů předávaných na naše stránky nebo do společností skupiny. Jejich předání je tak na vlastní riziko uživatelů.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Vaše osobní údaje budou uloženy, dokud nevymažeme záznam a dokud je aktivně nevymažeme nebo dokud nepošlete platnou žádost o vymazání. Upozorňujeme, že za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, například (i) pokud je to povinné v souladu s právními, regulačními, daňovými nebo účetními požadavky, nebo (ii) abychom měli přesný záznam o vašich jednáních s námi v případě stížností nebo námitek, nebo (iii) pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se vašich osobních údajů nebo jednání s vámi. Více informací o uchování souborů cookie naleznete v našich zásadách jejich používání, které jsou k dispozici zde.

OCHRANA SOUKROMÍ U DĚTÍ:

Webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Vědomě ani záměrně neshromažďujeme informace o dětech mladších 16 let. Pokud je vám méně než šestnáct (16) let, neposkytujte nám žádné osobní údaje bez účasti rodiče nebo opatrovníka. Pro účely GDPR nemáme v úmyslu nabízet služby informační společnosti přímo dětem. V případě, že zjistíme, že jste poskytli osobní údaje v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, vyhrazujeme si právo je vymazat. Pokud se domníváte, že bychom takové informace mohli mít, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@medisonpharma.com.

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo výše popsaných postupů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese privacy@medisonpharma.com. Správcem údajů v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů je společnost Medison Pharma Ltd.

REVIZE A ÚPRAVY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli revidovat, upravit nebo pozměnit. Při změně zásad tento text odpovídajícím způsobem aktualizujeme. K těmto zásadám ochrany osobních údajů se prosím často vracejte, abyste byli informováni o jejich aktuálním znění.

Tato stránka byla aktualizována dne 9. března 2022